برنامه ریزی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

می توانید کارهای روزانه خود را مدیریت کنید و انجام دادن آنها را برنامه ریزی کنید.

 

ثبت برنامه ها
می توانید برنامه ریزی ها را در سه بازه زمانی روزانه،هفتگی و ماهانه ثبت کنید

 هر برنامه از مجموعه ای از فعالیت ها تشکیل می شوند که در برنامه ریزی انجام می شوند
مانند تصویر زیر برای هر برنامه فعالیت های آنرا ایجاد می کنید

 

مدیریت برنامه ریزی ها
مانند تصویر زیر می توانید از برنامه های ایجاد شده استفاده کنید

 
در هر برنامه می توانید اهداف و کارهای انجام شده روز جاری  و تصمیمات و اهداف آینده را تعیین کنید
می توانید برنامه ریزی های ثبت شده را درسایز A5  پرینت کنید

 

مانند تصویر زیر امکان مدیریت همزمان چندین برنامه وجود دارد